Köpevillkor

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall där Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning

Alla beställningar sker i huvudsak via Internet. Vi tar dock även emot beställningar via e-post. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som genomförs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser

Alla priser som anges bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Betalning sker via Klarna Checkout som tillhandahålles av Klarna AB. Eventuell fraktkostnad tillkommer för alla order om inget annat meddelas. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället är det priset konsumenten ska betala.

Förändring av order

Kund äger givetvis, fram till den punkt då ordern har effektuerats, rätt att utan kostnad, förutom för prisskillnad på resa, förändra sin order. Vid ändring av resa på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.

Avbeställningsskydd

Avbokning av flerdagarsresa: Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 400:-/deltagare vid flerdagarsresa. Vid avbeställning inom 30 – 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga hela resans pris.

Avbokning av dagsresa: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 100:-/deltagare vid dagsresor. Vid avbeställning inom 13-6 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 6 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris. Detta gäller ej vid teater och musikresor, då teater och konsertbiljetter aldrig återbetalas.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I de fall varor som beställts ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis in kompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår för att täcka kostnader för hantering av returen. Avgiften för detta är 200:-. Vid utnyttjande av ångerrätt vänligen kontakta oss i första hand via e-post på info@trojatraveling.se.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Konsumenten ersätts för eventuella kostnader (returfrakt) vid godkänd reklamation.

Häva köp

I de fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet, återbetalas konsumenten omgående eller senast inom 30 dagar.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på mybodyandsoul.se skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
Garanti Observera att varorna är ömtåliga. Produkterna ska användas för sitt ändamål och inget annat. Vi erbjuder inga garantitider för hur länge produkten håller om inte annat anges.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.