Resevillkor

Särskilda resevillkor för Troja Traveling. Kompletterar de allmänna villkoren.
Det är varje resenärs skyldighet att ta del av våra resevillkor.

På våra utlandsresor är det obligatoriskt med giltigt pass. På våra resor måste man fysiskt klara av att kliva i och ur bussen på egen hand. Därför är det viktigt att meddela oss eventuella rörelse eller funktionshinder. Avresetider och datum kan komma att ändras, aktuella uppdateringar finns att läsa på vår hemsida. Vi reserverar oss för eventuella ändringar avseende priser och upplägg med hotell, restauranger och arrangörer. Även flygtider, färjetider, skatter och valutor ligger utanför företagets kontroll och ansvar. Bokade resor är garanterade det pris som gällde vid betalningstillfället.

Anmälningsavgift: Vid flerdagarsresor skall 20% av resans totalpris betalas senast 14 dagar efter bokning för att resan skall vara definitiv/bindande. För dagsresor gäller att hela resan skall vara slutbetald senast 14 dagar före avresa, vid bokning mindre än två veckor före avresa gäller omgående betalning. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen.

Avbokning av flerdagarsresa: Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 400:-/deltagare vid flerdagarsresa. Vid avbeställning inom 30 – 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresan: Skall resenären erlägga hela resans pris.

Avbokning av dagsresa: Återbetalas det inbetalda beloppet med avdrag för expeditionsavgift på 100:-/deltagare vid dagsresor. Vid avbeställning inom 13-6 dagar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 6 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris. Detta gäller ej vid teater och musikresor, då teater och konsertbiljetter aldrig återbetalas.

Enkelrum: Resenär som reser ensam betalar ALLTID enkelrumspris.

Inställda resor: Vi försöker i möjligaste mån få iväg alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli för få kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar mm hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast två dagar före avresa vid dagsresor och tio dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

Grupp: Grupp om minst 24 personer på ordinarie resa i programmet som bokas direkt hos Troja Traveling och betalas gemensamt erbjuds grupprabatt.

Kontroll av färdhandlingar/Resebevis: Resenären har skyldighet att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste omgående påtalas.

Reklamationer: Vi hoppas att du inte skall finna anledning till klagomål. Fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Anmärkningar eller reklamationer som ej kunnat åtgärdas under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas skriftligen till Troja Traveling.

Resegaranti: Troja Traveling har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Slutlikvid: Denna skall inbetalas senast det datum som finns angivet på hemsidan. På flerdagsresor senast 40 dagar före avresa, dagsresor 14 dagar före avresa. Postens alternativt bankens kvitto gäller.

Teaterresor: Vid avbokning av teaterresor betalas teaterbiljetten av resenären. Då teaterbiljetter aldrig återbetalas. I händelse av att föreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka, dock ej om teaterarrangören har gått i konkurs. Vid teaterföreställningar kan rollistan ändras av olika orsaker, till exempel medverkandes sjukdom.

Utflykter: På utflykter som ej ingår i resans pris är minimiantal 15 personer för att de skall kunna genomföras. Vid för lågt antal kan utflykter slås samman/ändras. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utflykter samt att justera priset.

Överlåtelse: Se Allmänna Resevillkor paragraf 4.

Prisjustering: Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar gällande valutaförändringar, skatter, bränslepriser eller andra pålagor utanför vår kontroll

Tryckfel: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit i samband med tryck av reseinformation samt på hemsidan

Förbehåll: Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor, resvägar och ankomst- och avresetider om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej råder över.
För övrigt gäller de Allmänna resevillkoren framtagna av Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR, som finns att tillgå på vår hemsida.